Over Dutch Igloo:
Dutch Igloo is een bureau voor conceptontwikkeling en storytelling voor tentoonstellingen en andere bijzondere projecten. We zijn gespecialiseerd in Peppers Ghost film. Peppers ghost film is een fantastisch medium. Het is een oude techniek, door ons verbeterd en vernieuwd zodat het op diverse wijzen toepasbaar is in museale opstellingen. 
Met Peppers ghost film mengen wij realiteit en fictie, en kunnen we de echte wereld uitbreiden met een virtuele of educatieve laag. Niet zo maar een laag van 3D techniek, maar een extra laag die daar volgens ons in thuis hoort. Een verdieping van fantasie en verwondering, een literaire laag die zonder papier of zichtbare schermen zich vermengt met de stoffelijke wereld. Zo worden uw verhalen over uw collectie inspirerende belevenissen voor medewerkers en publiek.
De exhibits die Dutch Igloo ontwikkelt zijn inhoudelijk sterk, betekenisvol en poëtisch. De uitwerkingen zijn narratief, esthetisch, en raken de bezoeker. De charme en sensibiliteit van onze exhibits laat collecties schitteren en dit wordt door het museumpubliek (jong en oud!) enorm gewaardeerd.
Dik Mus en Anke van Veen zijn de oprichters van ontwerpstudio Dutch Igloo te Amsterdam. Dik Mus is verantwoordelijk voor creatieve technische en ruimtelijke oplossingen.
De HTS, de Rietveld academie en taal en wetenschapsfilosofie, hebben Dik gevormd tot een een uitvinder pur sang met een analytische geest. 
Anke van Veen studeerde af aan de docentenopleiding in de vakken Nederlands en Drama aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij acteerde bij theatergroep Tenderde, schreef voor verschillende bladen, gaf Nt2 aan anderstaligen, toneelles aan kinderen en was jarenlang redactielid en presentator bij het kunst- en cultuur- en wetenschapsprogramma Radio Ping Pong.  
Samen met Dik Mus heeft zij Dutch Igloo opgezet om inhoud op een poëtische en technologisch vernieuwende wijze te verbeelden. Zij is verantwoordelijk voor de art direction en de storytelling bij Dutch Igloo.​​​​​​​
About Dutch Igloo:
Dutch Igloo is a studio for concept development and storytelling for exhibitions and other special projects. We are specialised in Peppers Ghost film. Peppers ghost film is a fantastic medium. It is an old technique, improved and renewed by Dutch Igloo so that it can be applied in various ways in museums. Even if the available exhibit space is small,
With Peppers ghost film we mix reality and fiction, and we can expand the real world with a virtual or educational layer. Not just a layer of 3D technology, but an extra layer that we think is essential. A deepening literary layer that blends without paper or visible screens with the physical world. In this way your collection relate to their underlying stories and will be inspiring experiences for employees and audiences.
Our exhibits are substantively strong, meaningful and poetic. The effects are narrative, aesthetic, and get the visitor. The charm and sensibility of our exhibits makes collections sparkling and is appreciated by the museum audience, young and old.
Dik is an inventor with an analytical mind and finds joy in the creativity of technical solutions.
He studied at the HTS, art at the Rietveld academy, and language- and science philosophy.
Anke is co-founder of Dutch Igloo. She graduated as a teacher in the subjects Dutch and Drama at the Hogeschool of Amsterdam. She acted at the theater group Tenderde, wrote for various magazines, gave Nt2 to non-native speakers, drama to children and for many years she was editor and presenter of the art, culture and science program Radio Ping Pong. Together with Dik Mus, she has set up Dutch Igloo to portray content in a poetic and technologically innovative way. She is responsible for the art direction and storytelling at Dutch Igloo.
Back to Top